Optimized for resolution 1024x768 and higher

Webdesign by P.F.K. Service Praha ©  2019

 
 
 

home členové

akce

fotogalerie

odkazy

kontakty

stanovy


Stanovy

Článek I
Úvodní ustanovení - Název občanského sdružení (dále jen sdružení) a základní údaje:

Název sdružení: Road Riders

Sídlo sdružení: Počernická 415/66, 108 00 Praha 10

Jméno cyklistického týmu, pod kterým sdružení vystupuje navenek:

a) v případě, kdy sdružení, resp. cyklistický tým sdružení, nebude mít titulárního partnera nebo sponzora,   
    pod názvem (jménem) sdružení
b) v případě, kdy sdružení, resp. cyklistický tým sdružení, bude mít smluvního titulárního partnera nebo
    sponzora, vystupuje jako: „Název partnera nebo sponzora“ před, resp. za zkrácenou podobou názvu  
    sdružení, případně pod jiným názvem (jménem) dle dohody s generálním sponzorem.


Článek II
Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra.


Článek III
Cíl činnosti sdružení

Cílem sdružení je dobrovolné sdružování občanů se zájmem o cyklistiku a podpora sportovních aktivit v oblasti cyklistiky a to ve formě:
- účastí na závodních i nezávodních cyklistických akcích,
- organizováním a pořádáním cyklistických akcí.


Článek IV
Členství

1) Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2) O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky, s doporučením alespoň dvou řádných členů sdružení, Rada sdružení.

3) Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4) Dokladem členství je potvrzení o členství vydané Radou.

5) Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zrušením členství na základě rozhodnutí členské základny, kdy se pro zrušení členství vysloví v hlasování nadpoloviční většina členské základny. Hlasování vyvolá Rada na podnět kteréhokoliv člena.
e) zrušením členství představenstvem z důvodu neplnění povinností člena, viz Článek V, odst. 2., body a), d), f) těchto stanov
f) zánikem sdružení

6) Při zániku členství je povinností odevzdat potvrzení o členství vydané Radou.


Článek V
Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení
b) volit a být volen do orgánů sdružení
c) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
d) člen sdružení má právo účastnit se pravidelných schůzí Rady a Valných hromad sdružení

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
d) člen je povinen platit příspěvky ve výši stanovené Radou na základě jednání Valné hromady.
e) člen se zavazuje podílet se na šíření dobrého jména a pověsti sdružení
f) člen se zavazuje svým jednáním nepůsobit proti zájmům sdružení


Článek VI
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a) Valná hromada
b) Rada
c) Předseda


Článek VII
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení

3. Valnou hromadu svolává Rada dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení

4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření
c) volí na dobu 1 roku členy Rady
d) rozhoduje o zrušení sdružení.

5. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů (členů) s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášení schopná v počtu přítomných. 

6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů.


Článek VIII
Rada

1. Rada je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.

2. Rada má nejméně 3 členy.

3. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáním valné hromady. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to nejméně dvakrát ročně.

4. Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
b) koordinuje činnost sdružení
c) svolává Valnou hromadu
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení

5. Předseda a místopředseda zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem, a to každý samostatně.

6. Rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů

7. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.


Článek IX
Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí Rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí Předsedy stanoví Rada.

2. Předsedu volí Rada sdružení.

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady za a plynulý chod sdružení.

4. Předseda připravuje podklady pro jednání Rady sdružení.

5. Předseda má svého zástupce, místopředsedu, kterého může předseda pověřit pravomocemi a povinnostmi, které jsou uvedeny v bodech jedna až čtyři tohoto článku.


Článek X
Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b) výnosy majetku

c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení  (pořádání cyklistických akcí a závodů).


3. Za hospodaření sdružení odpovídá Rada, které každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou

5. Veškeré příjmy jsou používány na pokrytí provozních nákladů sdružení, organizování akcí pořádaných sdružením a jako příspěvky členům na jejich závodní aktivity

6. Finanční prostředky spravuje pokladník


Článek XI
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí Valné hromady
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.


Článek XII
Závěrečná ustanovení

Sdružení má právo, v souladu s cíli své činnosti, obracet se na státní orgány s peticemi.

 

 

   top

.